Opći uvjeti

Strip-agent d.o.o., Brune Bušića 14, 10020 Zagreb (dalje u tekstu: Strip-agent) pruža interaktivnu online uslugu putem Internetskih stranica na domeni www.strip-agent.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „Internetske stranice“ u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve Internetske stranice koje se nalaze unutar domene strip-agent.hr. Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane Krajnjih korisnika. Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), Krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica u skladu s njima. Pravo korištenja Internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki), na mjestima gdje one kao takve postoje.

Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje isl.), događaja više sile te Strip-agent ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Informacije na ovoj Web stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Strip-agent ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Strip-agent.

Strip-agent pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Strip-agent je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. Strip-agent može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetskih stranica.

Strip-agent pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

Strip-agent zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah u trenutku objavljena istih na internet stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica Strip-agenta te sve sa tim povezane troškove. Strip-agent nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ove Internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama privatno su vlasništvo Strip-agenta.

Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s Uvjetima korištenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijale i sadržaje koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vrijeđaju važeće pravne propise Republike Hrvatske, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu Strip-agent i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Strip-agent, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju Strip-agentu.

Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Strip-agenta ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u korištenju Internetskih stranica strogo je zabranjeno.

Ove Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali idr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskim stranicama isključivo su pravo tvrtke Strip-agent, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Strip-agent je registrirani žig tvrtke Strip-agent te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja. Strip-agent je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Strip-agent strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Strip-agent i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Strip-agent ne snosi obvezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, Krajnji korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima te daje izričito tvrtki Strip-agent besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta neodređeno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.

Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist tvrtke Strip-agent, kao i njenih podružnica, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

Objavom na ili putem Internetskih stranica Krajnji korisnik je tvrtki Strip-agent dao besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licenciju za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licencije.

Korištenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu Strip-agent i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internetskih stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika. Ni tvrtka Strip-agent, njene podružnice, matične kompanije, kao ni jedan od njihovih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki ne jamče da uporaba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti jamče za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Strip-agent nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka Strip-agent, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Uz prethodno navedene uvjete, ni tvrtka Strip-agent, niti vladajuće društvo, niti njene podružnice, pružatelji informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Strip-agent nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove internetske stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane tvrtke Strip-agent.

Strip-agent zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan. Strip-agent ni u kom slučaju nije nikomu odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu od upotrebe ove ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na vašim sistemima za obradu podataka ili drugačije, čak i kad smo izrijekom obaviješteni o takvim štetama.

Strip-agent zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka Strip-agent, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra da je neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili Korisničkih računa uvjeti neće prestati vrijediti između Krajnjeg korisnika i Strip-agenta.

Strip-agent namjerava koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici isključivo na područjima za koja je ovlašten na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, Strip-agent ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internetskoj stranici suprotno odredbama ovih Uvjeta ili njihova zlouporaba je strogo zabranjena.

Strip-agent ima pravo, ali ne obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internetskim stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao dio ovih Internetskih stranica, kako bi osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane tvrtke Strip-agent, kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Strip-agent zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima, ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. Strip-agent nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

Strip-agent ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja. Strip-agent ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje Strip-agent daje. Dostavljanjem informacija, Strip-agent ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

Krajnji korisnik potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Strip-agenta mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Strip-agent ne kontrolira i/ili autorizira sadržaj, poruka ili informacija koje se mogu naći u bilo kojim zajednicama te stoga nije odgovoran za bilo kakve radnje koje su posljedica sudjelovanja krajnjeg korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

Strip-agent ne želi primati povjerljive ili informacije koje se tiču vlasništva, od Korisnika, preko ove Web stranice. Bilo koje informacije ili materijal koji se pošalje Strip-agentu tretirati će se kao da NISU povjerljive. Slanjem nekih informacija ili materijala Strip-agentu, kao Korisnik dajete Strip-agentu neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slaže da Strip-agent može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, Strip-agent neće objaviti ime Korisnika ili na drugi način publicirati činjenicu da mu je Korisnik poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobijemo dozvolu Korisnika da koristimo vaše ime; ili (b) uz prethodnu obavijest Korisniku da će materijali ili druge poslane informacije na određeni dio ovih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeno zajedno s vašim imenom; ili (c) smo obavezni to učiniti po zakonu.

Bilo kakva vrsta komunikacije krajnjeg korisnika smatra se da nije povjerljiva. Ako određene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će Strip-agent tretirati kao povjerljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internetskim stranicama, Krajnji korisnik daje tvrtki Strip-agent pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu. Za više informacija pogledajte Izjavu o povjerljivosti podataka tvrtke Strip-agent.

Materijali koji su poslani ili dostupni putem Internetskih stranica nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim. Pružanjem materijala putem Internetske stranice ovlašćujete Strip-agent i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Strip-agent, vladajuće kompanije, njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Strip-agent, kao i pružatelji Internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija, ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od tvrtke Strip-agent. Strip-agent, niti treći pružatelji informacija ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Informacije dostupne na Internetskim stranicama, a koji predstavlja mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s tvrtkom Strip-agent, tvrtka Strip-agent ne autorizira te stoga ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internetskim stranicama, od strane bilo koga tko nije ovlašteni zaposlenik tvrtke Strip-agent, ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uvjetima Strip-agent neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranica. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internetskih stranica.

Internet stranice Strip-agenta sadrže veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane tvrtke Strip-agent sadržaja na stranicama trećih strana te Strip-agent izričito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana.

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 1. siječnja 2017. godine do opoziva od strane Strip-agenta.

Uvjeti i pravila poslovanja

Ovi opći Uvjeti i pravila odnose se na korištenje Strip-agent web-knjižare, odnosno web domene strip-agent.hr.

Usluge Strip-agent klik web-knjižare dostupne su na internetskim stranicama http://Strip-agent.hr, dalje u tekstu Strip-agent web-knjižara.

Web stranice kao i ostale usluge Strip-agent web-knjižare (kupnja putem Strip-agent web-knjižare uz dostav) mogu se koristiti za vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim Uvjetima i pravilima. Korištenjem Strip-agent web-knjižare obvezujete se poštivati niže navedene Uvjete i pravila.

Ako se ne slažete s Uvjetima i pravilima korištenja Strip-agent web-knjižare, molimo Vas nemojte koristiti web stranice Strip-agent web-knjižare.

Uvjeti i pravila korištenja Strip-agent web-knjižare podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, zbog toga bi stranice s Uvjetima i pravilima korištenja Strip-agent web-knjižare trebali posjetiti kod svake posjete web stranicama Strip-agent web-knjižare. Ako web stranice Strip-agent web-knjižare nastavite koristiti nakon što su izmijenjeni Uvjeti i pravila korištenja, smatra se da ste suglasni s novim Uvjetima i pravilima korištenja Strip-agent web-knjižare. Strip-agent neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

Ovim se Uvjetima i pravilima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem Strip-agent web-knjižare definirani su kroz sljedeće etape:

  1. Registracija
  2. Naručivanje
  3. Otprema
  4. Plaćanje
  5. Preuzimanje
  6. Povrat/reklamacija

Isporučitelji naručene robe je prodajno mjesta Strip-agent d.o.o. 
ili skladište Strip-agent d.o.o.

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda tvrtke Strip-agent d.o.o. posredstvom Strip-agent web-knjižare.

Sve cijene izražene su u službenoj valuti Repubilke Hrvatske, eurima ( € ), i uključuju PDV. Cijene ne uključuju troškove pakiranja i otpreme.

Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na odabrani datum isporuke.

Strip-agent d.o.o.. zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

Da biste se registrirali ili koristili usluge Strip-agent web-knjižare, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo Vas da u čim skorijem roku ažurirate vaš korisnički račun, odnosno obavijestite nas o nastalim promjenama putem e-mail adrese: info@strip-agent.hr.

Sukladno zakonskim ograničenjima, vezano uz dob za kupnju pojedinih naslova, kupac snosi odgovornost da će punoljetna osoba preuzeti narudžbu. Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

Proizvod može naručiti samo registrirani korisnik/Kupac kroz programsko sučelje Internet web trgovine www.strip-agent.hr.

Naručivanje proizvoda moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe, dakle prilikom završetka procesa kupovine u našoj online trgovini (web shopu) dobit ćete e-mail sa svim podacima o naručenim proizvodima, cijeni i načinu plaćanja koji je ujedno i potvrda da je narudžba zaprimljena. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli proces naplate.

Nakon što su proizvodi naručeni i plaćeni neopozivi su.

Za proizvode kojih nema na zalihi Strip-agenta, onemogućen je unos u košaricu za kupnju.

Ako Strip-agent eventualno nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda ili sve naručene proizvode, kontaktirat će kupca, te ga obavijestiti o mogućem terminu isporuke proizvoda kojih nema na skladištu. Po dobivanju takve obavijesti od Strip-agenta, kupac je e-mailom dužan obavijestiti Strip-agent da li želi isporuku nekompletne narudžbe, da li prihvaća novi rok isporuke kompletne narudžbe ili odustaje od kompletne narudžbe.

Ako je kupac narudžbu za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, platio kreditnom karticom, Strip-agent će terećenje kartice umanjiti za vrijednost proizvoda koje ne može isporučiti ili stornirati ukupno terećenje u slučaju da je kupac odustao od narudžbe. Ukoliko je pak kupac iznos narudžbe za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, uplatio na poslovni račun Strip-agenta općom uplatnicom, virmanom ili Internet bankarstvom, Strip-agent će mu odmah vratiti iznos vrijednosti proizvoda koje ne može isporučiti ili ukupno uplaćeni iznos u slučaju da je Kupac odustao od kompletne narudžbe.

Odluči li se Kupac otkazati narudžbu, Strip-agent će kupcu vratiti uplaćen novac (uvećan za propisanu kamatnu stopu) što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.

Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Strip-agent ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.

Kupac odgovara za ispravnost podataka koje navodi u popunjavanju narudžbe.

Pri samoj narudžbi Kupac će dobiti mogućnost izbora adrese za dostavu ako se ista razlikuje od adrese koju je unio kod registracije.

Narudžbe se obrađuju svakim radnim danom od 9-17 h, narudžbe zaprimljene poslije 17 h ili vikendom bit će obrađene prvog sljedećeg radnog dana.

Slike proizvoda na Strip-agent web-knjižari su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

Strip-agent d.o.o. će nastojati na web stranicama Strip-agent web-knjižare objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

Naručena i plaćena roba biti će pakirana na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

Naručena i plaćena roba bit će odaslana kupcu najkasnije u roku 3 dana od obrade narudžbe.

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Strip-agent-u d.o.o. jednim od načina plaćanja navedenih na stranicama Strip-agent web-knjižare.

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od ponuđenih kreditnih kartica, virmanom ili netbanking / općom uplatnicom. Plaćanje virmanom dostupno je isključivo za kupce iz RH i sa područja Europske unije.

Plaćanje kreditnim karticama podliježe svim zakonom propisanim postupcima procedurama zaštite, tvrtka Vam jamči sigurnost podataka koji se koriste u procesu kupnje.

Kupac uplatu može izvršite u roku do tri (3) radna dana jer će po isteku tog roka narudžba će biti stornirana.

Inozemne narudžbe – plaćanje narudžbi iz inozemstva moguće je izvršiti isključivo kreditnom karticom.

Sva plaćanja biti će izvršena u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatskoj kuni (kn). Iznos kreditne kartice tereti se kroz konverziju cijene iz eura u kune prema važećem tečaju naše poslovne banke. Kod terećenja kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost manje razlike u odnosu na cijenu navedenu na Internetskoj stranici web knjižare.

Potvrda narudžbe zajedno s ovim Uvjetima poslovanja predstavlja Prethodnu obavijest u smislu članka 81. Zakona o zaštiti potrošača.

Trošak pakiranja i dostave za naručene proizvode u vrijednosti manjoj od 79,64 € (600,00 kuna) dodatno se zaračunava u cijenu prema cjeniku objavljenom na stranicama Strip-agent web-knjižare.

Trošak pakiranja i dostave unutar Republike Hrvatske za narudžbe čija vrijednost proizvoda prelazi 79,64 € će preuzeti Strip-agent d.o.o.

Dostava je moguća najranije tri dana od dana narudžbe i plaćanja.

Nakon plaćanja i dostave/preuzimanja vaše narudžbe, na e-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete račun u elektroničkom obliku (dokument u PDF-u u prilogu e-maila) od strane Strip-agent d.o.o. E-mail s računom se generira te prosljeđuje kupcu u trenutku zaključenja transakcije na dostavi.

Vaš račun može se printati na papiru i dostaviti u fizičkom obliku na zahtijev.

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju Strip-agent-u d.o.o. e-mailom, telefonski ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenih proizvoda provjeriti eventualna oštećenja pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju potrebno je obavijestiti djelatnike Internet web trgovine www.stri-agent.com na e-mail: info@strip-agent.hr kako bi se u što kraćem roku organizirala nova isporuka. Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi s oštećenjima koja mogu nastati tijekom dostave.

Ako Kupac ne primi robu ili obavijest o isporuci nakon što je poslana u očekivanom vremenu, Kupac mora o tome obavijestiti Strip-agent na e-mail: info@strip-agent.hr da bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili da bi se poslala zamjenska pošiljka

Ukoliko Kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati Strip-agentu, Trgovac će novu dostavu naplatiti.

Ako Kupac odbije primiti robu koju je naručio, Strip-agent d.o.o. ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od Strip-agenta on više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi s daljnjom manipulacijom i isporukom robe.

Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Sukladno čl. 8. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da mogu podnositi pisane prigovore na sljedeći način:

  • putem pošte na adresu: Strip-agent d.o.o., Brune Bušića 14, 10020 Zagreb
  • na e-mail adresu: info@strip-agent.hr

Na Vaš prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana.

Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova na razini Europske Unije – http://ec.europa.eu/odr

Registracijom na Strip-agent web-knjižaru dajem suglasnost da Strip-agent d.o.o., i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): moje osobne podatke navedene u registracijskoj formi te podatke o mojim narudžbama.

Spomenutu suglasnost za obradu podataka dajem u svrhe upoznavanja Strip-agent d.o.o. s mojim kupovnim navikama, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe usluga i proizvoda Strip-agent d.o.o. i partnera za sve vrijeme trajanja moje registracije, kao i za ostale promidžbene potrebe pružatelja usluga.

Upoznat sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti.

Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti će prestati obrada mojih podataka kao i moja registracija u Strip-agent web-knjižari.

Upoznat sam i s pravom da u svakom trenutku mogu i djelomično povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka (odjava s newslettera – u promotivne svrhe).

Kupac može na vlastiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze Strip-agent web-knjižare telefonskim putem ili putem e-maila.

Strip-agent web-knjižara koristi „cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov preglednik (browser), a samim time i korisnika te na taj način omogući kupnju.

Prilikom registracije u Strip-agent web-knjižaru biti ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod vašim korisničkim računom.

Ako znate ili sumnjate da još netko zna vašu lozinku, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate putem e-maila: info@strip-agent.hr, a kako bismo Vam dali upute za izmjenu vaše lozinke.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Strip-agent ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati vaš korisnički račun.

Plaćanje i kupovina na našim internet stranicama je potpuno sigurna. Za intentet kreditnim karticama plaćanje koristimo T-Com Pay Way Gateway servis za internet naplatu.

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Usluge koje Vam pruža Strip-agent web-knjižara ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. Strip-agent nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja web stranica.

Sadržaj Strip-agent web-knjižare je zaštićen i Strip-agent d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama Strip-agent web-knjižare morate prethodno kontaktirati Strip-agent d.o.o. putem e-mail adrese info@strip-agent.hr.

Iako Vam Strip-agent nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Strip-agent ne može garantirati da će usluge na Strip-agent web-knjižari odgovarati vašim potrebama. 
Pristup na internetske stranice Strip-agent web-knjižare ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Web stranica Strip-agent web-knjižare uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole Strip-agenta, korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga Strip-agent nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

Dio web stranica Strip-agent web-knjižare predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Strip-agent d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na odabrani datum isporuke.

Orijentacijska cijena na narudžbi naša je procjena koliko će vaša narudžba iznositi na dan preuzimanja ili dostave vaše narudžbe. Može se dogoditi da će iznos vašeg računa malo odstupati od onog koji Vam je prikazan s ukupnom orijentacijskom cijenom na narudžbi i potvrdi Vaše narudžbe u Strip-agent web-knjižari.

Zašto se orijentacijska cijena razlikuje od vašeg konačnog računa?

Konačni račun može se razlikovati od orijentacijske cijene iskazane na vašoj narudžbi ukoliko dođe do promjene cijena dostave za koje Strip-agent ne može snositi odgovornost.

Podržavamo samo akcije objavljene na stranicama Strip-agent web-knjižare.

Zadržavamo pravo ponude različitih promotivnih aktivnosti različitim kupcima Strip-agent web-knjižare.